يادداشتهاي مدير مسئول در روزنامه ارك 

 

ضرورت ارائه گزارش  از

 نتايج سفرهاي استاني دولت به مردم 

 

*  محمد اشراقي  -  مدير مسئول

امروز  رييس جمهور مهمان مردم تبريز است . به قول مسئولين استان اين فرصتي مغتنم بوده و بايد به صورت مطلوب مورد استفاده قرارگيرد .در راستاي استفاده بهينه ازاينگونه  فرصت هاي نادر آحاد مردم ، مسئولين وسازمان ها وحتي هيئت دولت وظايفي دارند كه با يد انجام دهند .

درمورد وظايف  مردم  مي توان گفت كه  اصولا ً عده اي بايد در تدارك پذيرائي باشند .  برخي درصدد طرح مسائل ومشكلات  شخصي و اجتماعي خود بوده وبه انحاء مختلف درخواست چاره جوئي عاجل خواهند كرد .  وعده اي نيز به علل گوناگون درنقش تماشگرخواهند ماند .

 كميت و كيفيت تركيب هركدام از گروهاي فوق الذكر در بدنه مردمي استان   مي تواند گوياي ديدگاه آذربايجان شرقي  نسبت به كاركرد دولت باشد . يعني تعداد جمعيت هركدام ازگروها ي فعال وغيرفعال وحاضر و غائب در صحنه محل هاي مورد بازديد هئيت دولت در سفر هاي استاني ، ارزيابي ميزان گروهاي راضي ، ناراضي  ، بي تفاوت ،  نيازمند و مشكل دار جامعه را ممكن مي سازد  .  

در خصوص وظايف مسئولين محلي وكشوري دولت در رابطه با سفر هاي استاني با گفت كه اين قشر علاوه بر داشتن برنامه هاي مشخص واهداف معين از اجراي سفرهاي استاني دولت لازم است طوري اقدام نمايندكه اين سفرها حصول بهره وافي وكافي  به حال مردم و امور استان ميسر سازد. والنهايه وضعيت اداري ، سياسي و اقتصادي استان را در كوتاه ودراز مدت بهبود بخشد و عقب ماندگي هاي آشكار وپنهان كنوني استان را جبران نمايد .

قابل ذكر است كه نتايج مثبت سفرهاي  استاني دولت تنها   با توجه به آثار واقعي مادي ومعنوي آن در استانها و تغييرات مثبت و منفي درشاخص هاي اقتصادي واجتماعي  قبل و بعداز سفرها  قابل دريافت و ارزيابي خواهدبود . به نظر مي رسد اگر مسئولين ذيربط براي نشان دادن  نتايج سفراول دولت گزارش مدوّني براي اطلاع مردم ارائه مي دادند اين ارزيابي ميسر مي شد . گويا جاي  اين نوع گزارش درسفر جاري رييس جمهوري به استان خالي است  و لي اميد است  نتايج سفر اول و دوم در مدتي معين بنحو ي مشخص و مكتوب به اطلاع عموم رسانده شود . تامردم آگاه شوند ومسئولين در تدوين واجراي برنامه هاي جاري وآتي مورد بهره برداري قراردهند.

 

رابطه ترور و بي عدالتي ها

* محمداشراقي- مدير مسئول

قوانين علوم انساني كه درتنظيم وترتيب امور كوتاه وبلند مدت جوامع اجتماعي مؤثرند اگربه قدر و مشابه  قوانين حاكم بر عالم طبيعت  شناخته شده نيستندواز جانب افراد ونهادهاي ذيربط مورد استفاده كاربردي قرار نمي گيرند.

باكمي دقت در موضوع مي توان دريافت كه گاهاً قوانين حاكم برامور جوامع انساني وقواعد جاري در علوم انساني ،اجتماعي و اقتصادي به عمد ويا به سهو به بوته فراموشي سپرده  مي شوند. موضوع ديگري نيز دراين رابطه قابليت طرح دارد وآن اين است كه اكثر گرفتاريهاي افراد وجوامع درپي بي توجهي و غفلت  از قوانين و اصول مذكور  بوجود مي آيند .

با اين مقدمه و شناسائي اهميت منافع رعايت قوانين و اصول يادشده و ارزيابي ابعاد بي عنايتي  مي توان احتمال داد حوادث تروريستي شهر بمبئي هندوستان نوعي عكس العمل طبيعي در مقابل رفتار حكومت آن كشور مي باشد .

هندوستاني كه  تا چند سال پيش كشور فقير و لي شهره به داشتن لقب بزرگترين كشور دمكراتيك افتخارمي كرد و حكومتش در مقابل مردم خود ودول وملل جهان نجيبانه مي نمود ، درسالهاي اخیريكي از قدرت هاي اقتصادي دنيا شده است ، مسلماًً در پي كسب قدرت درشرف عدول از قواعد دموكراسي است و عكس العملهاي لازم را تجربه مي نمايد .

قاعده فرايند پيچيده و مسير دشوار و لي محتوم كسب ثروت  ، قدرت و فساد آن قدر توان فرسا و دگرگون ساز است كه كنش و واكنشهاي طبيعي پيچيده و دشواري را درپي مي آورد و گاهاً حوادث ناگواري را باعث مي گردد.

درحوادث بمبئي ، ودرحوادث مشابه پيش ازآن هند ، اندونزي و آمريكاو...مي توان رگه هائي از انتقام گيري ها ي حاصل از رفتارهاي طاغوت مأبانه و نمودهائي از عدم توجه به عدالت اجتماعي وكم رنگ شدن اصول دموكراسي دولت ها را رصد كرد .

انداختن گناه حوادث به گردن تروريسم بين المللي و يا كشورهاي ديگر جز منحرف كردن توجه عوام از كجي ها وكاستي موجود كاربردمفيدي ندارد . زيرا اگر روش ها درگرگون نشود،اين گونه نسخه ها ي موقتي درد ها را درمان نمي كند. وعوارض بيماري ها به محض كسب فرصت با نيرو وتظاهري افزونتر خود نمائي مي كند  .

سياستمداران هندوستان حتماَ مي دانند كه حوادث اخير آن كشور ريشه در نابساماني اجتماعي دارد اگرچه در قالب حركتي سياسي- تروريستي اتفاق افتاد ه است .

شاهد رابطه حوادث تروريستي كشورها با بي عدالتي هاي رايج  در آن ها را مي شود از ميزان توجه عاملان وحاميان  حوادث  تروريستي ذيربط سنجيد و گمانه زني كرد. ازاينجاست كه كشور هاي توسعه يافته براي پايداري توسعه خود در ايجاد رفاه عمومي جدي وپيشگام هستند و ازاين كارمستمرخود (توسعه عدالت اجتماعي ).در پايداري و آرامش و نظام خود سود مي برند.

 

1- يكي از نمايندگان مردم تبريز در مجلس گفته: با وجود اينكه همه شرايط فراهم شده تا رشته زبان و ادبيات تركي آذري در دانشگاه تبريز تدريس شود علت عدم ايجاد اين رشته در دانشگاه تبريز را نمي‌دانم.

اگر همه نمايندگان مجلس با كارها اينگونه برخورد كنند سرمردم بازهم مثل هميشه بي كلاه خواهد ماند . نمايندگان مخصوصاٌ نمايندگاني كه داراي سابقه نمايندگي دارند بايد مسائل را با كسب آگاهي وحصول اشراف كافي مطرح سازند تا اظهارات معموله مورد استناد واستفاده عموم ومسئولين ذيربط قرار گيرد.طوري نباشد كه حقوق مردم بدون نتيجه عملي صرفاًبه عنوان ابزار جذب راي مورد بهره برداري قرار گيرد .

2- مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مراسم  اتمام تعدادی از پروژه های بنیاد مسکن در آذربایجانشرقی گفت:  عدم رونق بازار ساخت و ساز مسکن موجب بیکاری قسمت اعظم شاغلان این بخش و رفتن سرمایه های موجود در این بخش به سمت واسطه گری می شودکه افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت .

نظرفوق صحيح بوده وسالهاست به طور متناوب تجربه مي شود . ليكن اظهار درد ،في نفسه درد را دوانمي كند . لذا مسائل كشور بايد در يك پروسه كلي و بسته جامع به طوركارشناسانه مورد بررسي قرار گير د.بعضي وقت ها اين سوال درذهن خطور مي كند كه آيا واقعاٌ مثل معروف خواستن توانستن است ؟ يا قبول چشم بسته اين دست اظهار نظرها  رها كردن مسائل به امان خود وسپردن امور به درمسير جريان حوادث و تصادفات  نيست؟

بنظر مي رسد  خواست ها بايد برآورد شوند با نيازها وتوانائي هاي فردي وجمعي ذيربط مطابقت دا ده شوند بعد اجابت گردند . وگرنه  ازطرح  بدون راهكار منطقي  مشكلات توفيق مطلوب حاصل نمي شود و اگر امور فاقد پشتيباني علمي لازم باشند ، تراز مادي ومعنوي فعاليت ها منفي خواهدبود .     مي توان گفت كه يكي ازعلل پائين بودن بهره وري و زيان د هي  اغلب طرحهاي اصلاحي واجرائي ا جامع نبودن شرايط لازم و كافي مربوطه مي باشد.

3- گويا آمدن رييس جمهور به آذربايجان شرقي در طول اين هفته مسجل شده است . اگر اين طور باشد اصولاًًٌبايد تمامي كارهاي سفرقبلي باز بيني شده باشد و براي كارهاي ناتمام و درخواست بي جواب  راه كارها ي مناسب و روشن پيداشده باشد . اگر اينگونه باشد التماس كار ودعا وآرزوي توفيق خدمت بيشتر بايد كرد . ولي احتمالاًكساني در استان هستند كه تاكنون از نتيجه مثبت يا منفي مراجعات خود درسفر قبلي آگاهي  نندارن . آيا بهتر نيست مسئولين ذيربط در اين رابطه كاري بكنند ؟تا  انگيزه ، بهره  و تازگي سفرها ي مكرر استاني صدردولت حفظ شود ؟  و...