آذربایجان

coming soon

عناوين اخبار روزهاي قبل :

شنبه 6مهر 1387:

-

زنان 10درصد بهره‌برداران عرصه‌ كشاورزي  استان را تشكيل مي‌دهند .

- سه هزار و ۲۰‬دانش پژوه مراغه‌اي به كمك‌هاي مردمي نياز دارند

- محدوده بازار تبريز  بايد ازمواد اشتعالزا پاكسازي شود.

- فرمانده انتظامي شهرستان تبريز گفت: سه نفر از اراذل و اوباش مشهور و عاملان توزيع مواد مخدر در تبريز دستگير و روانه زندان شدند